Investerare

Ersättningspolicy

Årsstämman fastställer ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical Holding AB (publ).

Årsstämman 2023 antog en ersättningspolicy innebärande att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en ersättning som är marknads- och konkurrensmässig. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Lön ska fastställas per kalenderår.

VD har rätt till avgiftsbestämd pensionsavsättning motsvarande 28 % av pensionsgrundande lön. Övriga ledande befattningshavare har rätt till årliga pensionsavsättningar motsvarande 12 % av den pensionsgrundande lönen. För VD och andra ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan utöver fast lön under uppsägningstid uppgå till maximalt sex månadslöner för VD och andra ledande befattningshavare. Förutom fast lön har VD och andra ledande befattningshavare rätt till en årlig resultatbaserad ersättning. Ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål, är inte pensionsgrundande och kan för VD uppgå till högst 70 procent av fast lön och för andra ledande befattningshavare uppgå till högst 50 procent av fast lön. 

Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Styrelsen ska årligen utvärdera om man till årsstämman ska föreslå aktierelaterade incitamentsprogram.

För mer information, se den antagna ersättningspolicyn.


Notice: Undefined index: logos in /var/www/nexamchemical.com/public_html/wordpress/wp-content/themes/nexam/page.php on line 16

Kalender

Finansiell kalender

2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85