Investerare

Bolagsstämmor

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats samt med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

 

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Årsstämma 2024

Nexam Chemical Holdings årsstämma hölls tisdagen den 14 maj 2024

Protokoll från årsstämman 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om bemyndigande för emissioner

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram

Instruktioner och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

Ersättningsrapport 2023

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicyn

 

Årsstämma 2023

Nexam Chemical Holdings årsstämma hölls onsdagen den 9 maj 2023

Protokoll från årsstämman 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Ersättningsrapport 2022

Förslag till beymyndigande om emissioner

Fullmaktsformulär

Instruktioner och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Komplettering till valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

 

Årsstämma 2022

Nexam Chemicals årsstämma hölls onsdagen den 11 maj 2022

Protokoll från årsstämman 2022

VD-presentation årsstämma 2022 (Engelska)

Kallelse till årsstämma 2022

Ersättningsrapport 2021

Förslag till bemyndigande för emissioner

Fullmaktsformulär

Instruktioner och arbetsordning för valberedningen

Valberedningens förslag och motiverade yttranden

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

 

Årsstämma 2021

Nexam Chemical årsstämma hölls tisdagen den 11 maj 2021.

Protokoll från årsstämman 2021-05-11

VD-presentation årsstämman 2021 (Engelska)

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Instruktioner och arbetsordning för valberedningen

Ersättningsrapport 2020

Förslag till beslut om bemyndigande för emissioner

Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

 

Årsstämma 2020

Nexam Chemical årsstämma hölls onsdagen den 13 maj 2020.

Protokoll från årsstämman 2020-05-13

VD-presentation årsstämman 2020

Kallelse till årsstämman

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsens yttrande över rörlig ersättning

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag till ändring av bolagsordningen

Förslag till emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy 

 

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020 hölls den 4;e mars 2020

Protokoll från extra bolagsstämma 2020-03-04

Kallelse till extra bolagsstämma 2020

Fullständigt emssionsbeslut 

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018

Fullmaktsformulär

 

Årsstämma 2019

Nexam Chemical årsstämma hölls torsdagen den 16 maj 2019.

Protokoll från årsstämman 2019-05-16

VD-presentation på årsstämman 2019

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2019

Fullmaktsformulär 2019

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Information om föreslagna ledamöter 2019

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2019

Förslag ersättningspolicy 2019

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2019

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 2019

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2019

Styrelsen yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

 

Årsstämma 2018

Nexam Chemicals årsstämma hölls torsdagen den 17 maj 2018.

Protokoll från årsstämman 2018-05-17

VD-presentation på årsstämman 2018 (ENG)

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2018

Fullmaktsformulär 2018

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Information om föreslagna ledamöter 2018

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2018

Förslag till ersättningspolicy 2018

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2018

Styrelsens yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningspolicy

 

Årsstämma 2017

Nexam Chemicals årsstämma hölls tisdagen den 16 maj 2017.

Protokoll från årsstämman 2017

VD-presentation på årsstämman 2017 (ENG)

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2017

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Information om föreslagna ledamöter 2017

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2017

Förslag till ersättningspolicy 2017

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2017

 

Extra bolagsstämma 2016

Nexam Chemical höll den extra bolagsstämman fredagen den 28 oktober 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 28 oktober 2016

Kallelse till extra bolagsstämma 28 oktober 2016

Styrelsens förslag och redogörelse enligt AMN 2012:05

Utlåtande “Fairness opinion” Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PwC)

 

Årsstämma 2016

Nexam Chemicals årsstämma hölls fredagen den 13 maj 2016.

Protokoll från årsstämman 2016

VD-presentation på årsstämman 2016 (ENG)

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2016

Valberedningens förslag till årsstämman 2016

Information om föreslagna ledamöter 2016

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2016

Förslag till ersättningspolicy 2016

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2016

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning 2016

Aktieägarförslag 2016

 

Årsstämma 2015

Nexam Chemicals årsstämma hölls tisdagen den 12 maj 2015.

Protokoll från årsstämman 2015

VD-presentation på årsstämman 2015 (ENG)

Styrelseordförandes presentation på årsstämman 2015

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2015

Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Information om föreslagna ledamöter 2015

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2015

Förslag till ersättningspolicy 2015

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2015

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2015

 

Årsstämma 2014

Nexam Chemicals årsstämma hölls tisdagen den 14 maj 2014.

Protokoll från årsstämman 2014

VD-presentation på årsstämman 2014 (ENG)

Kallelse till årsstämma Nexam Chemical 2014

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2014

Förslag till ersättningspolicy 2014

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2014

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2014

 

Kalender

Finansiell kalender

2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024
2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85