Nyheter

Nexam Chemical offentliggör utfall i företrädesemission

2020-04-08

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 14 februari 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 73,6 procent och Nexam Chemical tillförs cirka 45,6 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Bolaget säkerställer finansiering av bland annat produktutveckling och kapacitetsförbättrande åtgärder.  

Teckningstiden för Nexam Chemicals Företrädesemission avslutades den 2 april 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 73,6 procent, varav 63,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och 10,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 22,00 SEK per unit, motsvarande 5,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Nexam Chemical 45,6 MSEK före emissionskostnader.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption serie TO1 och en (1) teckningsoption serie TO2. I Företrädesemissionen emitteras 2 071 087 units, innehållandes 8 284 348 aktier och 2 071 087 teckningsoptioner serie TO1 och 2 071 087 teckningsoptioner serie TO2. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK under perioden 6 – 17 september 2021. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 1 högst kan uppgå till cirka 13,5 MSEK. Varje teckningsoption serie TO  2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8,50 SEK under perioden 5 – 16 september 2022. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna serie TO 2 högst kan uppgå till cirka 17,6 MSEK.

Att vi, trots rådande osäkerhet till följd av corona-pandemin, har ett brett stöd från våra aktieägare ser vi som ett kvitto på att vi befinner oss på rätt väg. Nexam Chemical utvecklas starkt där vi märker av en ökande efterfrågan från våra kunder. Vi uppnådde en rekordstark utveckling under årets första kvartal vilket ger oss råg i ryggen framåt. I och med att Företrädesemissionen inte blev fulltecknad blir kapitaltillskottet något mindre än förväntat. Ett kapitaltillskott om 45,6 MSEK är dock fullt tillräckligt för att vi skall kunna genomföra åtgärder för att förbättra produktionskapaciteten och investera i produktutveckling. Vi kommer också att ha kapacitet att hantera en ökad rörelsekapitalbindning även om säkerhetsmarginalerna minskar något. För att ytterligare stärka vår finansiella ställning kommer vi att undersöka möjligheterna att säkerställa ytterligare rörelsekrediter. Sammantaget är vi nu väl positionerade för en fortsatt stark tillväxt som förväntas resultera i att vi etablerar en uthållig lönsamhet, säger Johan Arvidsson, VD Nexam Chemical.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Nexam Chemical med 159 314,384620 SEK till 1 457 757,057729 SEK. Det totala antalet aktier i Nexam Chemical ökar från 67 519 019 till 75 803 367. De 2 071 087 betalda tecknade units (”BTU”) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet NEXAM BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp på handel på Nasdaq First North Premier Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som Bolaget offentliggjorde den 12 mars 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Nexam Chemical i samband med Företrädesemissionen är Erik Penser Bank AB och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Nexam Chemical i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08.30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nexam Chemical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nexam Chemical kommer endast att ske genom det Prospekt som Nexam Chemical offentliggjorde den 12 mars 2020 och de tilläggsprospekt som Nexam Chemical offentliggjorde den 23 mars respektive 30 mars 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nexam Chemical har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ladda ner som PDF