Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

2016-11-08

Framsteg inom PET-skum

Tredje kvartalet i korthet

Operativt:

  Uppskalning av NEXAMITE® genomförd hos kontraktstillverkare. Mångdubblad produktionskapacitet ger lägre tillverkningskostnad.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 113 (4 197*) kSEK. *Inklusive försäljning om 2 471 kSEK avseende produkter utanför bolagets strategiska fokus.
  Rörelseförlusten för kvartalet var -5 785 (-2 625) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 143 350 (36 305) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -3 299 (-4 937) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Leveransavtal tecknas med Diab avseende högkoncentrerad masterbatch för tillverkning av PET-skum.
  En extra bolagsstämma den 28 oktober beslutade godkänna styrelsens förslag om förvärv av utestående teckningsoptioner i dotterbolaget Nexam Chemical AB. Det totala vederlaget uppgår till cirka 4,7 MSEK.

Lund 8 november 2016

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08:00 CET. ____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF