Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

2017-11-08

Fortsatt god utveckling inom högprestanda

Tredje kvartalet i korthet

Operativt:

  Fortsatt tillväxt inom fokusområde högprestanda.

  Ny produkt framtagen, NEXIMID® 800, inom högprestanda i samarbete med befintlig kund.

  Patentansökan avseende en tvärbindningsbar nylon beviljas i Europa.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 090 (1 113) kSEK.

  Rörelseförlusten för kvartalet var -4 022 (-5 411) kSEK.

  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 115 885 (133 147) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -2 497 (-2 862) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Erhåller order på 600 kSEK från Diab som ett resultat av deras lansering och ökad produktionstakt av högprestandaskum.

  Erhåller order om totalt 5,3 MSEK från Maverick avseende fokusområdet högprestanda.

  Första kommersiella applikationen av material till halvledare – ett nytt segment inom högprestanda.

  Susanne Thygesson rekryterad till ny COO och Erik Lager tar över som CTO efter Dane Momcilovic, som lämnar bolaget för en anställning hos Nexam Chemicals viktiga kund Diab.

Lund 8 november 2017

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF