Nyheter

Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts

2015-02-02

Ledningen och nyckelpersoner inom Nexam Chemical koncernen har tecknat totalt 700 000 optioner i incitamentsprogrammet 2014/2017 som årsstämman beslutade om i maj 2014.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) den 14 maj 2014 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom, högst 1 083 849 teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 700 000 teckningsoptioner tecknats varav 160 000 optioner har tecknats av VD Anders Spetz. Styrelsen har möjlighet att tilldela de resterande optionerna vid senare tillfällen och, som tidigare meddelats, pågår en process med nyrekrytering av ledande befattningshavare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av tecknings-optionerna fastställts till 35,20 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ OMX First North, under perioden 1 september – 12 september 2014. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black Scholes”-formeln och uppgår till 0,20 kr/option. Om alla koncernens 2 028 625 utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till ca 3,8 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF