Nyheter

Nexam Chemical anpassar sig till den internationella redovisningsstandarden IFRS

2017-04-21

Nexam Chemical tillämpar från den 1 januari 2016 redovisningsprinciper i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). I årsredovisningen för 2016, som inom kort publiceras, kommer de finansiella rapporterna presenteras i enlighet med IFRS.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Nexam Chemical har valt att inte tillämpa några av undantagsreglerna. Öppningsbalansen har fastställts till den 1 januari 2015.

Balansräkningen per den 1 januari 2015 är omräknad retroaktivt i enlighet med IFRS. De finansiella siffror som publicerades i samband med bokslutskommunikén har för helåret 2016 och för jämförelseåret 2015 räknats om enligt IFRS.

Effekter vid övergången till IFRS

Effekter vid anpassningen till IFRS har påverkat de balanserade utgifterna för produktutveckling. Utvecklingskostnader har tidigare kostnadsförts direkt, men ska enligt IFRS balanseras i balansräkningen om vissa kriterier är uppfyllda. Utgifter för forskning kostnadsförs fortsatt direkt. Efter övergången till IFRS uppgår, per den 31 december 2016, Nexam Chemicals balanserade utvecklingsutgifter till 17,1 MSEK (1,8 MSEK enligt tidigare redovisningsprinciper). Resultatet för helåret 2016 har förbättrats med 1,6 MSEK jämfört med tidigare redovisningsprinciper.

Övergången till IFRS har varken påverkat bolagets totala kassaflöde eller den underliggande verksamheten.

I bilagan till pressmeddelandet återfinns ”bryggan” mellan tidigare redovisningsprinciper och de omräknade siffrorna enligt IFRS tillsammans med kommentarer till respektive justering.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF