Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

2016-05-13

Stärkt kassa möjliggör ökad expansionstakt

Första kvartalet i korthet

Operativt:

  Order från DIAB avseende NEXAMITE® avsett för industriell produktion. Tredje fokusområdet därmed kommersiellt.
  Riktad nyemission tillför Nexam Chemical cirka 129 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader samt ytterligare institutionella investerare som ägare.
  Strategisk utvärdering inledd avseende produktionskapacitet av masterbatch där potentiella förvärvskandidater alternativt partners analyseras.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 816 (513) kSEK. Rörelseförlusten för kvartalet har halverats jämfört med motsvarande period förra året, -5 427 (-10 615) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 154 813 (36 305) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -3 816 (-10 535) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Ytterligare order på cirka 3 miljoner kronor från en av världens största rörtillverkare.

Lund 13 maj 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Anders Spetz, VD

Tel: +46-(0)703 47 97 00

E-post: anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF