Nyheter

Preliminära siffror för första kvartalet visar på stark tillväxt för Nexam Chemical och teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen förlängs

2020-03-27

Nexam Chemical har haft en stark utveckling under första kvartalet och omsättningen beräknas uppgå till ca 40 Mkr (31,7 Mkr), vilket därmed är det starkaste kvartalet i bolagets historia. EBITDA beräknas uppgå till omkring 2 Mkr (-1,7 Mkr). Med anledning av offentliggörandet av det preliminära kvartalsresultatet förlängs teckningsperioden i den pågående företädesemissionen till och med torsdagen den 2 april 2020.

Omsättningen på 40 Mkr motsvarar en tillväxt om 26 procent som främst är driven av en fortsatt stark utveckling inom affärsområde Performance Chemical.

Med anledning av offentliggörandet av kvartalsresultatet kommer Nexam Chemicals att upprätta ett tilläggsprospekt samt förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med torsdagen den 2 april 2020.

Det är oerhört positivt att vi under rådande turbulens till följd av corona-viruset kan uppvisa det starkaste kvartalet i Nexam Chemicals historia. Vi uppvisar inte bara den högsta omsättningen utan vi når även en positiv EBITDA, vilket indikerar att vi är på rätt väg mot att etablera oss som ett lönsamt tillväxtbolag. Den starkaste drivkraften bakom vår tillväxt är den starka efterfrågan inom vindkraftsindustrin där vi under kvartalet både erhållit viktiga ordrar från Kina, samt ingått ett betydande leveransavtal med Diab, vår största kund. Även om det råder en stor osäkerhet i världen så har vi till dags datum väl fungerande affärer och vi ser fortsatt starka, långsiktiga tillväxtmöjligheter för bolaget, säger Johan Arvidsson, VD Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08.00.

Ladda ner som PDF