Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

2023-07-14

Försämrad omsättning men stärkta marginaler under kvartalet

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Ronnie Törnqvist utsågs till ny VD.
  Omsättningen minskade med 25% jämfört med motsvarande kvartal 2022 medan bruttomarginalen ökade från 40% till 43%.
  Performance Masterbatch omsättning minskade med 21% jämfört med motsvarande kvartal 2022 och Performance Chemical minskade med 31%.
  Erhöll en order om 0,5 mSEK för tillsatser till återvunnen PET för användning inom matförpackningar.
  Beviljades 2,5 mSEK I bidrag från Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE). Bidraget ska användas till forskning för att använda återvunnen plast i mer högkvalitativa applikationer.

Finansiellt för andra kvartalet 2023:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41 623 (55 417).
  Bruttomarginalen uppgick till 43% (40%) under kvartalet.
  Justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) i kvartalet uppgick till – 5 496 (-930) kSEK, justeringen avser kostnaden för VD-byte på 2 mSEK och lagernedskrivning på 0,8 mSEK.
  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till – 8 298 (-930) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 20 424 (22 875) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 6 564 (- 2 841) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,16 (-0,05) SEK.

Lomma 14 juli 2023

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2023 den 14 juli kl 13.30.

Presentationen sker på svenska via följande länk; https://youtube.com/live/JVn79zwlqDU

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46 (0)706-25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 08:18 CET.

Ladda ner som PDF