Nyheter

Årsstämma 2018 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

2017-10-10

Årsstämman 2018 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 17 maj 2018, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 29 mars 2018. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Scheelevägen 19, 223 63 LUND.

Vid årsstämman den 16 maj 2017 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste juni 2017.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2017. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

    Magnus Strömer, valberedningens ordförande och utsedd av Handelsbanken Fonder;
    Jesper Bonnivier, utsedd av Länsförsäkringar Småbolag Sverige; samt
    Anita Otterheim Hjalmarsson, utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Scheelevägen, 19, 223 63 LUND.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 2 mars 2018.

För mer information, kontakta:Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Om Nexam ChemicalNexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om averksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF