Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

2018-05-17

Idag, torsdagen den 17 maj 2018, har årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) hållits. Vid stämman var 7 943 439 aktier representerade vilket omfattar cirka 12 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 690 000 kr, varav 190 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel omvaldes som styrelseledamöter. Jonna Opitz valdes som ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Lennart Holm som styrelseordförande.

Revisor

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt Ekengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2019 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 17 april 2018. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2018. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 17 april 2018. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer så som arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den rörliga ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål och kan för VD uppgå till 100 % av fast lön samt 50 % för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen för 2018 kan – om samtliga mål uppfylls fullt ut – uppgå till högst cirka 6,1 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 502 113 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka 10 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 14 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 17 april 2018.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF