Nyheter

Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

2019-04-16

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ), 556919-9432, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, med insläpp för registrering från kl. 14.00.

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och

    anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 skriftligen till Nexam Chemical Holding AB (publ), Bolagsstämma, Box 165, 234 23 Lomma. Anmälan kan också lämnas per telefon 0733-88 98 38, eller per e-post till info@nexamchemical.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Nexam Chemical för att skapa underlag för röstlängden.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida http://www.nexamchemical.com och på bolagets huvudkontor, Industrigatan 27, 234 35 Lomma, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om detta i god tid före nämnda datum.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-16 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Industrigatan 27, 234 35 Lomma, och på bolagets hemsida http://www.nexamchemical.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

0.   Stämmans öppnande.

1.   Val av ordförande vid stämman.

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.   Godkännande av dagordning.

4.   Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.   Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6.   Anförande av VD.

7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.

8.   Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Rutiner och instruktion för valberedning.

13. Fastställande av ersättningspolicy.

14.  Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

16. Bemyndigande för emission av aktier.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Tomas Klevbo, representerande ÖstVäst Advisory AB, samt Martin Lundin, representerande Holm Invest AB (Lennart Holm), föreslår att advokat Ola Grahn utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden (190 000 kronor föregående år) och med 130 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (125 000 kronor föregående år).

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Mats Persson och Ronnie Törnqvist som ordinarie styrelseledamöter. Daniel Röme och Per-Ewe Wendel har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

Information om ledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, http://www.nexamchemical.com. Information om de kandidater som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen föreslår vidare omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Inför kommande val och arvodering i Nexam Chemical ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2019 enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB. Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största ägarna. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget – utan att vidta några egna åtgärder – erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.

Styrelsens ordförande ska, efter att de största aktieägarna identifierats enligt ovan, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna med en begäran om att de inom 30 dagar skriftligen ska meddela huruvida de önskar ingå i Nexam Chemicals valberedning, samt att de namnger den person de önskar utse till ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot, verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)     förslag till ordförande vid årsstämman;

b)    förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;

c)     förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott;

d)    förslag till arvode till revisorer;

e)     förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)     förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och

g)    förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Fastställande av ersättningspolicy (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical med i huvudsak följande innehåll.

Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Nexam Chemicals utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig.

Förutom fast lön har VD och andra ledande befattningshavare rätt till en årlig resultatbaserad ersättning. Ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål, är inte pensionsgrundande och kan för VD uppgå till högst 70 procent av fast lön och för andra ledande befattningshavare uppgå till högst 50 procent av fast lön. Bolagets åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2019 – om samtliga mål uppfylls fullt ut – högst kunna uppgå till cirka 4,2 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

VD har rätt till avgiftsbestämd pensionsavsättning motsvarande 28 procent av pensionsgrundande lön. Andra ledande befattningshavare har rätt till årliga pensionsavsättningar motsvarande 12 procent av den pensionsgrundande lönen. En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för Nexam Chemical, VD och andra ledande befattningshavare och avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan uppgå till maximalt sex månadslöner för VD och andra ledande befattningshavare.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för samtliga anställda inom Nexam Chemical-koncernen baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2019/2022”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner

1. Högst 1 040 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett av bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

3. Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

4. Överteckning får inte ske.

5. Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av ett oberoende värderingsinstitut i anslutning till utgången av mätperioden den 31 maj 2019. Dotterbolagets betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 26 augusti 2022 till och med den 9 september 2022.

7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Premiers officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 17 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

8. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 20 000 kronor.

10. Bolagets styrelseordförande eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2019/2022 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner mot kontant ersättning, motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten framräknat enligt punkt A.5 ovan, till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 i enlighet med de riktlinjer som följer nedan.

2. Styrelsen för bolaget beslutar om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2019/2022, varvid deltagare i respektive kategori enligt nedan högst ska kunna erbjudas upp till det antal teckningsoptioner som anges nedan (dock med möjlighet till övertilldelning i enlighet med vad som anges nedan):

(a) VD                   

högst 200 000 teckningsoptioner

(b) Övriga ledande befattningshavare (5 personer)

högst 100 000 teckningsoptioner per person  

(c) Övriga anställda (cirka 34 personer)               

högst 20 000 teckningsoptioner per person

Tilldelning beräknas ske senast den 30 juni 2019.

3. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar teckna skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad varvid proportioneringen ska ske så att respektive deltagare erhåller samma andel av det maximala antalet teckningsoptioner som deltagaren kan tilldelas enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och en deltagare kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner motsvarande maximalt 100 procent av vad som anges i riktlinjerna ovan om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan överteckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen.

4. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom ovan angivna kategorier i Nexam Chemical-koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

5. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 förutsätter att deltagaren innehar position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen eller uppdraget avses avslutas.

6. För deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av de deltagande medarbetarnas och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Eftersom teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 överlåts till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att bolaget inte kommer att belastas med några sociala avgifter i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Bolagets kostnader för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 kommer således endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 67 519 019 stycken. Det finns för närvarande inga incitamentsprogram utestående i bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 040 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Utspädningen förväntas endast ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2019/2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 2 och § 11 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 2 Säte

Nuvarande lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma. Bolagsstämma skall hållas i Lomma eller Lund.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande för emission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 16 879 754 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka 20 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.  

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkten 14 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut i förslagen under punkterna 15-16 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.      

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 67 519 019. Bolaget innehar inga egna aktier.

                                                                                                                _____________________

Lund i april 2019

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF