Nyheter

Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2014 i Nexam Chemical Holding AB (publ)

2014-05-14

Vid årsstämma den 14 maj 2014 i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) beslutades bl.a. att;

–     fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,-     ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2013 och att tillgängliga vinstmedel om 243 112 000 kronor balanseras i ny räkning,-     arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 300 000 kr,-     arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning, –     omvälja styrelseledamöterna, Lennart Holm (ordförande), Michael Karlsson och Daniel Röme,-     välja in Cecilia Jinert Johansson som ny styrelseledamot,-     omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma,-     anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,-     fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,-     besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, och-     bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fyra ordinarie styrelseledamöter: Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Michael Karlsson och Daniel Röme. Lennart Holm omvaldes som styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelsen ska utgå med sammanlagt 300 000 kronor, varav 150 000 kronor avser ersättning till ordföranden och 75 000 kronor avser arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. 

Årstämman beslutade vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses av de två största aktieägarna per utgången av september månad jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för kommande valberedning.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. VD och andra ledande befattningshavare har rätt till årliga pensionsavsättningar motsvarande 12 procent av den pensionsgrundande lönen. En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för Nexam Chemical, VD och andra ledande befattningshavare och avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan uppgå till maximalt nio månadslöner för VD och maximalt 6 månader för andra ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitaments- program omfattande högst 1 083 849 teckningsoptioner att erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nexam Chemical-koncernen mot en marknadsmässig ersättning. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Nexam Chemical till ett lösenpris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen i Nexam Chemicals aktie på NASDAQ OMX First North under perioden 1 september 2014 – 12 september 2014. Ledande befattningshavare som tillika är styrelseledamot har inte rätt att delta i incitamentsprogrammet.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som kan emitteras uppgår till sammanlagt högst till 5 753 333 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Lund den 14 maj 2014Nexam Chemical Holding AB (publ)

Ladda ner som PDF