Nyheter

Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

2017-04-12

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ), 556919-9432, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, med insläpp för registrering från kl. 14.00.

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017, och
     anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017 skriftligen till Nexam Chemical Holding AB (publ), Bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 63 Lund. Anmälan kan också lämnas per telefon 0733-88 98 38, eller per e-post till info@nexamchemical.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt ombud och antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Nexam Chemical för att skapa underlag för röstlängden.  

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida http://www.nexamchemical.com och på huvudkontoret i Lund (Scheelevägen 19), samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om detta i god tid före onsdagen den 10 maj 2017.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 – 14 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 19 i Lund och på bolagets hemsida http://www.nexamchemical.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Anförande av VD

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.

8. Beslut

a)      om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)      om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Rutiner och instruktion för valberedning.

13. Fastställande av ersättningspolicy.

14. Bemyndigande för emission av aktier.

15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att fyra styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på http://www.nexamchemical.com.

Valberedningen föreslår vidare omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktion för valberedning (punkt 12)

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering. Valberedningen föreslås bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2017. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Vidare föreslås att instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

Fastställande av ersättningspolicy (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical med i huvudsak följande innehåll.

Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Nexam Chemicals utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig.

Förutom fast lön har VD och CMO rätt till en årlig resultatbaserad ersättning. Ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål, är inte pensionsgrundande och kan för VD uppgå till högst 100 procent av fast lön och för CMO uppgå till högst 50 procent av fast lön. Övriga ledande befattningshavare ska kunna erbjudas motsvarande rörlig ersättning som CMO. Bolagets åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2017 – om samtliga mål uppfylls fullt ut – högst kunna uppgå till cirka 5,8 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter).

VD har rätt till avgiftsbestämd pensionsavsättning motsvarande 28 procent av pensionsgrundande lön. Övriga ledande befattningshavare har rätt till årliga pensionsavsättningar motsvarande 12 procent av den pensionsgrundande lönen. En ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller för Nexam Chemical, VD och andra ledande befattningshavare och avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan uppgå till maximalt sex månadslöner för VD och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Bemyndigande för emission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 190 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka 10 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkt 14 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 64 724 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

______________________

Lund i april 2017

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF