Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1, januari-mars 2014

2014-05-14

Kvartalet i korthet

Operativt:

  BASF och Nexam har ingått tvåårigt exklusivt avtal för kommersialisering av tvärbindningsbar nylon 66.
  Nexam har ingått treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell angående PET-skum. Nexamprodukter har levererats till Armacell under kvartalet.
  Tester i reguljär produktion hos kund gällande en specialnylon för användning i exempelvis mobiltelefoner och läsplattor har genomförts, och kunden är fortsatt intresserad.
  Fördjupad diskussion angående samarbetsavtal och samarbetsform för kommersialisering av tvärbindningsbara polyolefiner pågår med en av parterna från PO-CROSS projektet.
  Nexam har kontrakterat en agent i Europa för att sälja Nexamprodukter till konverterare för bland annat uppgradering av återvunnen PET och polyeten.
  Förhöjt intresse samt ökad efterfrågan av Nexams teknologi bland såväl utländska som inhemska bolag, inom bland annat PET, polyamid och polykarbonat.
  Nexams samarbete med tre utvalda kontraktstillverkare fortsätter med höjd intensitet. Förberedelser för produktion av Nexams produkter i multi-ton skala pågår. 
  Nexam har initierat kemikalietester av ett flertal utvalda produkter för att kunna tillgodose regulatoriska krav vid kommande kommersialisering och produktionsuppskalning.
  Nexams patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa.
  Nexams patentansökan avseende den unika molekylen MEPA beviljas i Sydafrika.
  Nexams patentansökan avseende den unika molekylen MEPA beviljas i USA.
  Styrelsen i Nexam har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda bolaget för listbyte från NASDAQ OMX Stockholm First North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.
  Nexam Chemical Holding AB (publ) genomförde i mitten av mars en riktad nyemission av 3 000 000 nya aktier, vilket har tillfört bolaget 67,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Likviden från nyemissionen avses att användas till att finansiera och möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av bolaget, dess marknader och produkter.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 120 (203) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –7 631 (–6 487) kSEK.
  Balansomslutningen vid periodens slut var 112 572 (70 286) kSEK, varav likvida medel uppgick till 91 866 (56 038) kSEK.
  Kassaflödet under perioden var 59 358 (48 822) kSEK drivet av nyemissionerna både föregående år och i år. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var –5 044 (–4 505) kSEK, vilket är bättre än normal takt som är cirka –7,5 miljoner kronor per kvartal. Detta beror på en temporär fluktuation i arbetande kapital.

Viktiga händelser efter periodens slut

  Påbörjat projekt med stor europeisk specialnylontillverkare.
  Två konfidentialitetsavtal ingågna och projekt har inletts tillsammans, med en aktör inom elastomertillverkning samt en stor europeisk leverantör till försvarsindustrin.
  Clean-Sky-projektet HICTAC har utvecklats positivt. Ytterligare en potentiell kund (utöver Rolls Royce) visar stort intresse för att testa materialet. Nya resultat tyder på att flera nya applikationsområden kommer att öppnas upp.
  Utveckling av nästa generations modifierade formsprutningsverktyg har genomförts och uthärdningstester med detta pågår.
  Försäljning av NEXIMID 200 (EPA) till ny japansk kund som påbörjat kommersialisering av material till elektronikindustrin.
  Prover av mDOB-produkt har levererats till en rad potentiella kunder i Europa och även Kina för tester och kvalificering.

Lund, den 14 maj 2014Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ladda ner som PDF