Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

2015-04-20

Första kvartalet i korthet

Operativt:

  Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och ett besparingsprogram initierats med målet att, på årsbasis, sänka kostnaderna med 10 MSEK.

  Lars Öhrn rekryteras till den nyinrättade tjänsten CMO, Chief Marketing Officer med tillträde i maj 2015. En förstärkning av organisationen i den pågående kommersialiseringen av Bolagets produkter.

  Christian Svensson utses till CFO, Chief Financial Officer.

  Ledande befattningshavare och nyckelpersoner tecknar totalt 700 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

  Styrelsen beslutar att avvakta med byte av handelsplats för Bolaget.

  Två nya patent beviljas. Ett i Europa avseende katalys av tvärbindare, samt ett i USA för ny tillverkningsprocess av EBPA.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 513 (120) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till

  -10 520 (-7 136) kSEK.

  Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 75 106 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 51 645 (62 543) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -10 535 (-5 044) kSEK.

Lund 20 april 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF