Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

2015-08-20

Ökad aktivitet hos kunderna

Andra kvartalet i korthet

Operativt:

  Ökat antal fullskaliga provkörningar hos kunder inom prioriterade fokusområden.

  Dotterbolaget Nexam St Andrews Ltd erhåller order om cirka 2,4 MSEK från globalt läkemedelsbolag.

  Det pågående besparingsprogrammet börjar visa resultat i bolagets kassaflöde.

  Ledning och nyckelpersoner i bolaget tecknar totalt 646 000 teckningsoptioner.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 619 (385) kSEK och för första halvåret 1 132 (505) kSEK. Andra kvartalets resultat före skatt uppgick till -5 578 (-9 099) kSEK.

  Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 68 565 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 44 931 (62 543) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -6 737 (-10 649) kSEK.

Lund 20 augusti 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Anders Spetz, VD

Tel: +46-(0)703 47 97 00

E-post: anders.spetz@nexamchemical.com

Lennart Holm, Styrelseordförande

Tel: +46-(0)706 30 85 62

E-post: lennart.holm@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF