Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-04-20

Stärkta marginaler och positivt kassaflöde under kvartalet

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Omsättningen minskade med 3% jämfört med motsvarande kvartal 2022 medan bruttomarginalen ökade från 40% till 42%.
  Performance Masterbatch omsättning var i nivå med motsvarande kvartal 2022 medan Performance Chemical minskar med 6%.
  Erhållit godkännande att använda NEXAMITE i flaskor och matförpackningar på den japanska marknaden.
  Erhållit utökad checkräkningskredit till 20 mSEK (11,5 mSEK).

Finansiellt för första kvartalet 2023:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 52 234 (53 913).
  Bruttomarginalen uppgick till 42% (40%) under kvartalet.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 119 (1 690) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 28 339 (22 875) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 10 698 (5 404) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,04 (-0,02) SEK.

Lomma 20 april 2023

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2023 den 20 april kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via följande länk; https://youtube.com/live/AQQ2TFNek-k

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 08:18 CET.

Ladda ner som PDF