Nyheter

Årsstämma 2016 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

2016-02-03

Årsstämman 2016 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas fredagen den 13 maj 2016, kl. 15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 25 mars 2016. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Scheelevägen 19, 223 63 LUND.

Vid årsstämman den 12 maj 2015 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste juni 2015.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2015. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av: Michael Karlsson, valberedningens ordförande, Jan-Erik Rosenberg samt Lennart Holm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Scheelevägen, 19, 223 63 LUND.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 11 mars 2016.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF