Nyheter

Nexam Chemical avser genomföra en riktad nyemission om 30 MSEK

2021-02-01

Nexam Chemical Holding AB (“Nexam Chemical” eller “Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 30 MSEK till främst svenska och internationella institutionella investerare (den “Riktade nyemissionen”).

Transaktionen i korthet

Den Riktade nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2020. Nexam Chemical har gett i uppdrag till Erik Penser Bank AB (“Erik Penser Bank”) att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande. Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna kommer att bestämmas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market Premier påbörjas den 2 februari 2021. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningskursen och allokeringen kan, om Bolaget eller Erik Penser Bank så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således välja att inte fullfölja genomförandet av den Riktade nyemissionen.

Bakgrund och användning av nettolikvid

Den huvudsakliga anledningen till att den Riktade nyemissionen genomförs är att stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt, vilken inkluderar investeringar i produktionskapacitet, produktutveckling, förstärkning av rörelsekapital samt Bolaget säljorganisation.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Rådgivare

Erik Penser Bank är Sole Manager och Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021  kl. 17.31 (CET)

Ladda ner som PDF