Nyheter

Affärsuppdatering av styrelsens ordförande: Kortsiktig besvikelse men orubbat stark framtidstro!

2014-12-22

Under de senaste veckorna så har jag fått många frågor från bekymrade aktieägare i Nexam Chemical, temat har genomgående varit detsamma. När kommer den första stora ordern och varför dröjer det? Ledningen i Nexam Chemical har ju tidigare kommunicerat att bolaget under 2014 förväntades komma igång med kommersiella leveranser, vilket inte materialiserats ännu. I mitten av november annonserade vi dessutom ett byte på VD stolen där Per Palmqvist Morin, efter dryga 5 år som VD, vid årsskiftet kliver över i en konsultroll samtidigt som Anders Spetz kliver in som ny VD. Häromdagen publicerade bolaget ett pressmeddelande där man annonserade att exklusivitetsavtalet med tyska BASF inte kommer att förlängas. Sammantaget har allt detta skapat en oro hos många aktieägare som vill se mer information.

Genom denna uppdatering vill jag ge en övergripande bild av var Nexam Chemical befinner sig dagarna före jul 2014.

Slutsatserna först:

    Bolaget har tidigare i år kommunicerat att man förväntat sig de första kommersiella leveranserna i större skala före årsskiftet 2014/15. Nexam har inte klarat av detta och vi är definitivt inte nöjda med utfallet. Naturligtvis finns det ett antal bakomliggande orsaker, men det förändrar inte faktum.
    Med en ny mycket erfaren och kommersiellt inriktad VD på plats – i tillägg till nuvarande Nexam team – så flyttas nu fokus från FoU mot kommersiell försäljning och intäkter.
    Grundare, styrelse och ledning har en orubbat stark tilltro till bolaget, dess medarbetare, kemin, produkterna och marknadspotentialen. Vi kommer att lyckas!

Nexam Chemical är ett innovationsbolag

När man bedömer verksamheten så är det viktigt att komma ihåg att Nexam är ett innovationsbolag som lanserar nya produkter och lösningar på en mogen marknad. Vi har utvecklat och fortsätter att utveckla produkter och applikationer som har potential att tillföra plaster och andra polymera material helt nya egenskaper. Målsättningen är att skapa bättre, effektivare och miljömässigt hållbara lösningar inom ett antal applikationsområden. Marknaden är som bekant mycket stor och Nexam sitter på flera kraftfulla verktyg i form av dess produkter och lösningar.

Kemi är dock en komplex vetenskap och utvecklingsarbetet går inte alltid på en rak linje. I vårt arbete så blandas tekniska genombrott och framsteg med bakslag där man får gå tillbaka och göra om. Vi har lärt oss oerhört mycket under det senaste året, men måste också konstatera att det tagit längre tid än vi räknat med att skala upp och anpassa vissa av produktapplikationerna.  

Vidare är många av de användningsområden vi fokuserar på relativt mogna volymmarknader med långa värdekedjor där det finns en inneboende tröghet i systemen. Konsekvenserna av felbeslut på materialsidan kan vara förödande, vilket resulterar i en försiktighet. Många av de samarbetspartners Nexam jobbar mot är stora bolag som driver flera parallella agendor. Även om vi och våra partners tycker att vårt erbjudande är oerhört spännande med stor potential så är det inte alltid våra potentiella kunder kan ge oss omedelbar prioritet.

Vi var på goda grunder optimistiska tidigare i år, men kan nu konstatera att några av våra nyckelprojekt tagit längre tid än förväntat. Med det sagt så är vi övertygade om att vi kommer att nå fram i flertalet av våra projekt.

Utvecklingen under fjärde kvartalet

Avsikten med de kvartalsrapporter som bolaget publicerar är att ge en beskrivning av vad vi arbetat med och vilka resultat som kommit fram. Sedan vår senaste kvartalsrapport som sammanfattade utvecklingen till och med tredje kvartalet så har det hänt en del av väsentlig karaktär.

På den kommersiella sidan så börjar bolaget nu få in löpande beställningar på produkter till applikationer inom området polyimider (NEXIMID portföljen). Volymerna är fortfarande små, men kunderna indikerar att man under 2015 avser att öka uttagen i takt med att produkter innehållande Nexam’s tvärbindare etableras på marknaden. Polyimidsegmentet är ingen jättemarknad för Nexam i närtid, men är ändå en viktig indikator. Det är mot dessa applikationer vi arbetat längst tid, och nu har vi ett flertal kunder som inkluderar våra produkter i sina formuleringar. Detta visar med all tydlighet att vår kemi fungerar och skapar värde. Diskussioner pågår dessutom med flera nya potentiella kunder i såväl Asien som USA.

Inom området nyloner så har det arbete som bedrivits tillsammans med BASF på nylon 66, såsom redan kommunicerats, inte resulterat i kommersiella volymer under 2014. Det exklusivitetsavtal som tecknades i februari 2014 gav BASF en exklusiv rätt för en period av upp till 27 månader, villkorat vissa köpåtaganden. Om avtalade köpåtaganden inte uppfyllts under de första 15 månaderna, vilket kommer att bli fallet, så faller exklusiviteten bort. Parterna har därför enats om att exklusivitetsavtalet inte förlängs efter maj 2015. Detta innebär dock inte att arbetet med BASF’s nylon 66 modifierat med tvärbindare från Nexam avstannar. Vi räknar med att utvärdera material baserat på nylon 66 från BASF och tvärbindare från Nexam i komponenter till fordons- och elindustrin under första halvåret 2015.

Exklusivitetsavtal är alltid dubbelbottnade. Fördelen kan vara att man får en partner som verkligen lägger tid och resurser på projektet, nackdelen är att man begränsar sig till att enbart jobba med en aktör. I fallet nylon 66, som är ett material som produceras och används av många aktörer, så har Nexam haft starka önskemål från flera aktörer att inleda samarbeten som inkluderar bolagets tvärbindare. Det har inte varit möjligt så länge som exklusivitetsavtalet med BASF funnits på plats. I och med att Nexam och BASF nu kommit överens om att inte förlänga exklusivitetsavtalet så kan Nexam inleda samarbete med andra parter. Inledande diskussioner har redan förts och dessa kommer att resultera i konkreta aktiviteter i början av nästa år.

Parallellt fortgår applikationsutveckling mot andra typer av nyloner såsom nylon 6 och nylon 11/12 i samarbete med andra stora potentiella kunder. Arbetet fortlöper väl med lovande resultat speciellt hos två företag. Detta bör kunna resultera i kommersiella volymer under kommande år.

En annan polymerkategori vi sätter stora förhoppningar till är polyestrar, och då i synnerhet PET och PET-skum. Här har Nexam sitt andra exklusivitetsavtal, detta med det tyska bolaget Armacell avseende PET-skum. Även här var vår uppfattning tidigare i år att samarbetet skulle resultera i kommersiella volymer under 2014 vilket bevisligen inte skett. Ännu en besvikelse kan man tycka, samtidigt finns det i detta fall en mycket konkret anledning. Armacell har under hösten 2014 introducerat så kallad rPET (återvunnen ”grön PET”) som råvara vid tillverkningen av PET-skum istället för ”ny-PET” baserad på fossila råmaterial. Skiftet av råvara har gått över förväntan varför Armacell, som ursprungligen avsåg att introducera ”grön PET” som råvara över en period på flera år, beslöt sig att forcera utbytet av ”ny-PET”. Armacell var på väg att introducera Nexam’s produkter i större skala i sin produktion baserat på ”ny-PET”, men beslöt sig för att inte göra ytterligare ändringar av sina recepturer samtidigt som ”grön-PET” introducerades i stor skala. Resultatet har tyvärr blivit att en förväntad introduktion av Nexam tvärbindare i Armacells PET-skum har uteblivit under 2014.

Med en ny råvara i form av återvunnen ”grön PET” så ändras dynamiken i såväl kemi som tillverkningsprocess vilket innebär att stora delar av det anpassningsarbete som genomförts av Armacell för att formulera produkter innehållande Nexam’s tvärbindare måste göras om. Arbetet har påbörjats och nästa steg är tester i pilotskala. Parallellt pågår ett mer djupgående utvecklingsarbete runt återvunnen PET vilket sponsras av EU inom ramen för Eureka/Eurostars.

Nexam och Armacell har enats om en förlängning av gällande exklusivitetsavtal, med hänsyn taget till den försening om ca 1 år som nu uppstått. Detta bedöms av bägge parter som en gynnsam åtgärd då samarbetet fungerar mycket bra.  

När det gäller PE (polyeten) applikationer så kommer det att genomföras några spännande fullskaletester hos rörtillverkare under första delen av 2015. Målsättningen att med hjälp av tvärbindare från Nexam utveckla en tillverkningsprocess som ger plaströr med ”low sag”. På så sätt skulle man kunna tillverka rör av större diameter med bibehållen produktionshastighet.

Vidare pågår det flera nya produktlanseringar, t.ex. av NEXAMITE PBO som för närvarande testas av flera potentiella kunder. Vi räknar med att även detta arbete kommer att ge resultat i form av leveranser under 2015. Till detta kommer fler NEXAMITE produkter att introduceras till marknaden under kommande år, dessutom pågår utvecklingen av en helt ny produkt som uppvisar mycket spännande egenskaper. Den senare är dock inte klar för en marknadslansering ännu.

Under det gångna kvartalet har Nexam även presenterat en organisatorisk förstärkning genom rekryteringen av Anders Spetz som ny VD. Han kliver in från årsskiftet 2014/15. Anders har en kemibakgrund och stor kompetens och kunskap från plast- och polymerindustrin. Han är dessutom en erfaren VD med stark kommersiell kompetens och drivkraft. Teamet kommer också att förstärkas med en ny marknadschef där rekryteringsprocessen under ledning av Anders Spetz pågår. Initiativet till denna förändring kommer från bolagets grundare och styrelsen som alla är eniga om att det nu är dags att ta ett tydligt steg in i kommersialiseringsfasen. Fram till idag har Nexam förtjänstfullt styrts av en grupp duktiga forskare och entreprenörer, men nu behövs en mer industriell ledning för att ta ett stort kliv framåt. Bolagets grundare kommer alla att vara fortsatt aktivt engagerade i verksamheten men i delvis nya roller och de kvarstår som stora aktieägare.

Ekonomi

Verksamheten följer i stort sett budgeterad kostnadsutveckling men ligger efter med avseende på intäkter under 2014. Vid utgången av 2014 uppskattas likvida medel uppgå till mer än 60 MSEK. Utan att ge någon prognos för 2015 så förväntas försäljning och därmed intäkter att öka samtidigt som kostnaderna endast ökar marginellt för att ligga runt 3,5-4 miljoner kronor per månad. Ekonomin kan därmed anses som stabil.

Sammanfattande ord

För mig är Nexam en oerhört spännande verksamhet med en unik potential. Rom byggdes inte på ett år, det tar tid att etablera nya teknikintensiva verksamheter, men när det väl lyckats så sitter man i en oerhört stark sits. Det kan konstateras såhär i efterhand att vi var väl optimistiska när det gäller utvecklingen för 2014, med det sagt så bör man dock betänka att det bara behövs en eller ett par större kunder för att Nexam Chemical skall förvandlas till en vinstgivande verksamhet. Det är min övertygelse om att vi kommer dit. Jag hoppas att denna uppdatering har givit en viss vägledning till vad som kan förväntas av Nexam Chemical under de kommande åren.

God Jul och ett Gott Nytt år!

önskar vi på Nexam Chemical

Lennart HolmStyrelseordförandeNexam Chemical AB

Ladda ner som PDF