Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

2020-10-22

Stark tillväxt och förbättrad marginal

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Fortsatt lönsam tillväxt, +32% jämfört med motsvarande kvartal 2019.
  Fortsatt tillväxt, +89%, inom Performance Chemical jämfört med motsvarande kvartal 2019.
  Performance Masterbatch växer med 3% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019.
  Förbättrad marginal till 43% jämfört med 35% motsvarande kvartal 2019, vilket främst är hänförbart till skalfördelar inom logistikflödena.
  Deltagande i europeiska utvecklingsprojekt avseende Horizon 2020 samt fortsatt utveckling tillsammans med forskningsinstitutet RISE.
  Den ökade tillväxten under kvartalet har påverkat kapitalbindningen främst i form av ökade kundfordringar.
  Investeringen i St Andrews bordläggs pga. högre tillväxt än tidigare beräknat.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 41 054 (31 084) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 769 (- 1 438) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 42 499 (23 101) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 383 (4 193) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,03 (-0,07) SEK.

Lomma 22 oktober 2020

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF