Nyheter

Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2015 i Nexam Chemical Holding AB (publ).

2015-05-12

Idag den 12 maj 2015 hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Vid stämman var 9 656 001 aktier representerade vilket omfattar cirka 18,7 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 450 000 kr, varav 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson och Daniel Röme omvaldes som styrelseledamöter. Per-Ewe Wendel nyvaldes som styrelseledamot. Vidare omvaldes Lennart Holm som styrelseordförande.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå nyvaldes till Nexam Chemicals revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2016 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2015. Riktlinjerna innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2015 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 13 april 2015. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Riktad emission av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades om ett incitamentsprogram i enlighet med förslag, se punkt 14 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2015. Incitamentsprogrammet omfattar emission av högst 646 000 teckningsoptioner att erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nexam Chemical koncernen mot en marknadsmässig ersättning. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Nexam Chemical till lösenpris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Nexam Chemicals aktie på NASDAQ First North under perioden 13 maj – 26 maj 2015. Optionsrätten får utnyttjas under perioden 3 september – 17 september 2018. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 12 944 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tjugo procent (20 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 15 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2015. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF