Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

2020-02-14

Försäljningstillväxt med 106 procent för NEXAMITE® och NEXIMID® sortimentet under året

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Fortsatt god tillväxt, +8% jämfört med motsvarande kvartal 2018.
  Det NEXAMITE® och NEXIMID® -baserade sortimentet, Performance Chemicals, i stark tillväxt. +36% jämfört med motsvarande kvartal 2018, tillväxten framförallt hänförbar till produkter avsedda för PET-skumstillverkning. Tillväxten för Performance Chemicals var för helåret 2019 +106%.
  Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance Masterbatch, var -7% jämfört med motsvarande kvartal 2018. För helåret 2019 minskade försäljningen inom området med 3% procent.
  Den stora orderingången för Performance Chemicals har medfört stressade materialströmmar, vilket har påverkat lönsamheten och kassaflödet negativt under kvartalet.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 32 024 (29 547) kSEK och för helåret till 130 057 (109 835) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2 814 (-894) kSEK och för helåret -5 576 (-5 757) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 23 101 (53 705) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 631 (- 4 203) kSEK och för helåret -21 277 (-12 887) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,09 (-0,05) SEK och för helåret -0,25 (-0,25) SEK.
  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har beslutat att en nyemission ska genomföras under våren 2020.

Lomma 14 februari 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ladda ner som PDF