Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2014

2014-11-10

Kvartalet i korthet

Operativt:

  Japansk kund har påbörjat kommersialisering av ett material för filmtillverkning baserad på Nexam Chemicals tvärbindare.
  Nexam Chemical har fått positivt besked från Eurostar avseende rPET-projektet och erhåller drygt 3,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag.
  IRPC och Nexam Chemical har ingått samarbetsramavtal kopplat till polyolefiner.
  Nexam Chemicals patentansökan avseende nylonharts med MEPA beviljas i Japan.
  Nexamprodukter har levererats till ett flertal kunder vars projekt startat upp under kvartalet.
  Nya konfidentialitetsavtal ingångna med europeiska bolag.
  Information om senarelagd implementering av incitamentsprogram 2014–2017.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 455 (337) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –7 877 (–6 323) kSEK.
  Balansomslutningen vid periodens slut var 92 771 (59 600) kSEK, varav likvida medel uppgick till 71 388 (39 640) kSEK.
  Kassaflödet under perioden var –9 891 (–6 829) kSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut

  Nexam förstärker organisationen inför kommersialisering och styrelsen tillsätter ny CEO med tillträde den 1 januari 2015.
  Nexam Chemical lanserar NEXIMID® MHT-R – ett lättbearbetat polyimidharts för tillämpning inom högtemperaturområdet. Hartset är främst avsett för tillverkning av kompositdelar för flyg- och rymdfartsindustrin. Även andra områden kan bli aktuella där delar i metall, som utsätts för höga temperaturer, kan ersättas. Exempelvis skulle detta kunna tillämpas inom maskintillverkningoch transportsektorn.
  Nexam ingår sekretessavtal med europeisk rörtillverkare för utvärdering av NEXAMITE-produkter i extruderade produkter av polyeten och polypropen.
  Nexam Chemical får besked från patentverket i Taiwan att det kommer att bevilja bolagets patentansökan avseende PETA.

Lund, den 10 november 2014Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ladda ner som PDF