Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

2019-02-14

Ökad aktivitet i verksamheten under året

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  Genombrottsorder på 10 MSEK från en av världens största tillverkare av PET-skum.

  Ny produkt lanserades inom högprestanda segmentet och en första order erhölls.

  Produktionsrekord i fabriken i St Andrews, Skottland.

  Kapacitetsökande automatiseringsprojekt slutfört i Lomma.

  Vattengodkännande för rör med Nexam Chemical-teknologi.

  Ny utvecklingschef rekryterad.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 29 547 (9 691) kSEK och för helåret 109 835 (18 694) kSEK.

  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var -894 (-6 913) kSEK och för helåret -5 757 (-19 956) kSEK.

  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 53 705 (86 407) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 206 (-4 049) kSEK och för helåret -12 890 (-18 471) kSEK.

  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,05 (0,14) SEK och för helåret -0,25 (-0,09) SEK.

  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Johan Arvidsson tillträder den 15 februari 2019 som ny VD för Nexam Chemical.

Lomma 14 februari 2019

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF