Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

2023-10-19

Förbättrad marginal och positivt resultat före avskrivningar

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Erhöll order på 22 mSEK inom High Temperature från USA.
  Omsättningen minskade med 19% jämfört med motsvarande kvartal 2022 medan bruttomarginalen ökade från 39% till 43%. Sekventiellt ökade omsättningen med 10 % jämfört med det andra kvartalet 2023.
  Performance Masterbatch omsättning minskade med 18% jämfört med motsvarande kvartal 2022 och Performance Chemical minskade med 20%.
  Utökat besparingsprogram, vilket beräknas ge ytterligare 8 mSEK i årliga besparingar med full effekt under första kvartalet 2024.

Finansiellt för tredje kvartalet 2023:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 45 834 (56 719) kSEK.
  Bruttomarginalen uppgick till 43% (39%) under kvartalet.
  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 711 (745) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 16 304 (22 875) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 25 (- 9 340) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,08 (-0,05) SEK.

Lomma 19 oktober 2023

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2023 den 19 oktober kl 11.00.

Presentationen sker på engelska via följande länk; https://youtube.com/live/NRR34Lgcf4M

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46 (0)706-25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 08:18 CET.

Ladda ner som PDF