Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 9 maj 2023

2023-05-09

Idag, den 9 maj 2023, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Martin Roos som styrelseledamöter och att välja Magnus Wikström och Lennart Holm som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cecilia Jinert Johansson valdes som ny styrelseordförande. Mats Persson och Oskar Tuwesson hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2023. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 20 228 950 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet, och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Lomma den 9 maj 2023

Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 17:38.

Ladda ner som PDF