Nyheter

Trendspaning Sverige: Europas största landbaserade vindkraftspark i Piteå

2020-07-22

Sverige ligger förhållandevis långt fram avseende användandet av förnybar energi. Målet om att 50% av den totala energiproduktionen ska komma från förnybara källor passerades redan 2012, och 2018 uppgick den totala andelen förnybar energi till 54,4%. Flera faktorer har påverkat och gjort det möjligt att ersätta fossila energislag med förnybara i Sverige. Inte minst har regleringar såsom energiskatter och elcertifikatsystem främjat utbyggnaden av förnybart.[1]

Av de totala 159 TWh som producerades i Sverige 2018 kom 16,6 TWh från vindkraft. Det kan jämföras med 0,5 TWh (av 142 TWh totalt) från vindkraft år 2000 och 3,5 TWh (145 TWh) år 2010. Vindkraften har alltså byggts ut ordentligt i Sverige det senaste decenniet och satsningen på vind ser onekligen ut att fortsätta.[2]

Ett tydligt exempel på den svenska vindkraftssatsningen är etableringen av projektet Markbygden 1101 strax utanför Piteå. Projektet är utvecklat av projektutvecklingsbolaget Svevind AB som säkrat och innehar alla tillstånd. Satsningen är massiv, och kommer, när det står klart, vara Europas största landbaserade vindkraftpark med sin yta på 450 km2. Etableringen görs i tre etapper och kommer, när etapp 3 är fullt utbyggd år 2026, bestå av uppskattningsvis runt 1000 vindkraftverk.

För att skapa en uppfattning om hur massiv denna etablering är bör nämnas att Markbygden 1101, när den är fullt utbyggd, kommer ha kapacitet att producera 10-12 TWh vilket motsvarar cirka 6-8% av Sveriges totala energikonsumtion. Investeringsvolymen i detta projekt beräknas till cirka 60- 70 miljarder kronor.

Vindkraftsprojektet Markbygden 1101 beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med 8 miljoner ton per år jämfört med elproduktion från kol. Förutom Svevind är en rad övriga projektaktörer involverade, bland andra turbintillverkarna Enercon och General Electric, samt en rad finansiärer. Alla tre etapper är för tillfället under etablering och byggnation, och cirka 600 personer arbetar på området.

[1] http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/fornybar-energi/
[2] https://www.energiforetagen.se/statistik/energiaret/