Nyheter

Reducerade utsläpp i Nexam St Andrews

2020-10-21

För oss på Nexam Chemical är det viktigt att ständigt arbeta för att minimera vårt ekologiska fotavtryck. Idag kommer 80 procent av världens energiförbrukning från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av samtliga koldioxidutsläpp. Som ett led i vår hållbarsatsning, har Nexam St Andrews konverterats för att drivas av förnybar energi – något som redan gett stora miljöbesparingar.

 För fem år sedan enades världens ledare om att den globala uppvärmningen ska stanna väl under 2 grader och att vi ska sträva mot ett mål på 1,5 grader. För att klara detta måste det finnas ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. Den förnybara elproduktionen växer, men fler måste ställa om. Det gäller inte minst industrin som står för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen[1].

Nexam Chemicals hållbarhetsarbete har länge varit en integrerad del av affären. Våra kunder, som i många fall är världens främsta kemiföretag, ställer höga krav kopplat till vårt agerande i fråga om kvalitet, miljö och säkerhet. Vår vision innebär bland annat en efterlevnad av FN:s globala hållharbetsmål, att vi är måna om jordens resurser och att vi utvecklar innovativa lösningar som möjliggör för våra kunder att bidra till en hållbar tillväxt. Sedan 2019 finns strategiska prioriteringar samt en handlingsplan med konkreta åtgärder för att nå denna vision.

Genom att använda hållbara lösningar för att möta vårt energibehov, bidrar vi till att de globala utsläppsmålen nås. Vi ställer därför om våra anläggningar till att drivas hållbart. Sedan augusti 2020 drivs Nexam St Andrews av en signifikant större andel förnyelsebara energikällor, till exempel vind- och solkraft.

– Under året har vi gjort framsteg i vår hållbarhetssatsning, både inom organisationen och kopplat till våra produkter. Genom omställningen i St Andrews har våra totala utsläpp redan reducerats med över 20 procent. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar med över tre ton varje månad. Vi är glada över resultatet som är ett viktigt steg framåt, säger Dr Adrian Pepper, Group Regulatory och EHSQ Manager på Nexam Chemical.

Sedan tidigare drivs vår produktion i Sverige enbart med förnybar energi, och nästa steg är att ställa om resterande anläggningar senast år 2022.

– Målet är att Nexam Chemical ska vara utsläppsneutralt till år 2025 kopplat till energianvändningen, och vi ser ständigt över områden där vi kan göra skillnad. För att lyckas ska vi, förutom att gå över till förnyelsebar energi, utveckla och effektivisera våra produktionsmetoder samt investera i förbättrade processer, avslutar Adrian.

[1] https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/