Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

2019-05-07

17 procent försäljningstillväxt i kvartalet

Första kvartalet i korthet

Operativt:

  Försäljningsrekord i kvartalet där försäljningen uppgick till 31 754 (27 041) kSEK.
  Försäljningstillväxten sker inom Nexam Chemicals NEXIMID®- och NEXAMITE®-baserade produkter.

   Kontinuerligt ökande orderflöde från PET-skumstillverkare.
   God försäljningsutveckling inom högprestandasegmentet.
   Försäljning av färg och funktions masterbatch på samma nivå som föregående år.

  Johan Arvidsson tillträdde den 15 februari som ny VD för Nexam Chemical.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 31 754 (27 041) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till – 1 650 (- 901) kSEK.
  Resultatet har påverkats av engångskostnader om cirka 1,5 MSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 35 448 (53 705) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 14 251 (- 5 307) kSEK varav förändringar i rörelsekapitalet till följd av en ökande försäljning påverkade kassaflödet – 11 929 kSEK.
  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till – 0,06 (- 0,06) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Marcus Nyberg rekryteras som ny CFO i Nexam Chemical med tillträde den 1 augusti 2019.

Lomma 7 maj 2019

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF