Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

2022-10-20

Tillväxt med stärkta marginaler under kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Omsättningen ökade med 13% i kvartalet och marginalen från 36% till 39%.
  Performance Masterbatch ökar +9% och Performance Chemical, +17%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  Tar första större ordern i Sydkorea inom Reactive Recycling till ett värde av 1 mSEK.
  Christer Svanberg anställd som ny CTO, startar i november.
  Påbörjade installationen av ny maskinlinje i Lomma.

Finansiellt för tredje kvartalet 2022:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 56 719 (50 229).
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 745 (1 046) kSEK. Anledningen till det något lägre resultatet jämfört med föregående år är en fortsatt satsning på affärsutveckling.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 36 114 (63 601) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -9 340 (-4 178) kSEK. Det negativa kassaflödet under kvartalet är drivit av lageruppbyggnad i samband med installation av ny produktionslinje.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,02) SEK.

Lomma 20 oktober 2022

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för kvartal 3 2022 den 20 oktober 2022 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via följande länk; https://www.youtube.com/watch?v=x1v0Q0D6ayQ

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF