Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

2024-04-18

Förbättrad lönsamhet och positivt kassaflöde

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Omsättningen ökade med 2% jämfört med motsvarande kvartal 2023 och bruttomarginalen ökade från 42% till 45%. Sekventiellt ökade omsättningen med 5 % jämfört med det fjärde kvartalet 2023.
  EBITDA ökade till 2 212 kSEK, vilket är en sekventiell ökning med 42% jämfört med det fjärde kvartalet 2023.
  Kostnadsbesparingsprogrammet har löpt enligt plan och har fått full effekt under slutet av kvartalet.
  Performance Masterbatchs omsättning minskade med 9% jämfört med motsvarande kvartal 2023 medan Performance Chemical ökade med 17%.
  Forskare från Institutionen för Tillämpad Vetenskap och Teknik vid Politecnico di Torino, Italien har validerat Nexams tillsatser för återvunnen polypropen.

Finansiellt för första kvartalet 2024:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 53 219 (52 234) kSEK.
  Bruttomarginalen uppgick till 45% (42%) under kvartalet.
  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 2 212 (119) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 9 909 (9 056) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 3 622 (10 698) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,04) SEK.

Lomma 18 april 2024

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för första kvartal 2024 den 18 april kl 11.00.

Presentationen sker på engelska via följande länk; https://youtube.com/live/l8N_Sjra9nQ

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46 (0)706-25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 08:18 CET.

Ladda ner som PDF