Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

2024-01-31

Ökad försäljning och dubblerad EBITDA

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Omsättningen minskade med 9% jämfört med motsvarande kvartal 2023 medan bruttomarginalen ökade från 39% till 44%. Sekventiellt ökade omsättningen med 10 % jämfört med det tredje kvartalet 2023.
  EBITDA ökade sekventiellt med 105% jämfört med det tredje kvartalet 2023.
  Kostnadsbesparingsprogrammet löper enligt plan och kommer få full effekt under det första kvartalet 2024.
  Performance Masterbatchs omsättning var på samma nivå som motsvarande kvartal 2023 och Performance Chemical minskade med 17%.
  Erhöll bidrag på £100k från Innovate UK för utveckling av nya material för civila flygsektorn.

Finansiellt för fjärde kvartalet 2023:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 50 585 (55 706) kSEK.
  Bruttomarginalen uppgick till 44% (39%) under kvartalet.
  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 1 562 (-1 393) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 9 056 (22 875) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 4 510 (- 4 323) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,04 (-0,03) SEK.

Finansiellt för januari-december 2023:

  Nettoomsättningen uppgick för helåret till 190 227 (221 756).
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret till – 5 856 (112) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret till – 352 (- 11 100) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 9 056 (22 875) kSEK.
  Resultat per aktie för före utspädning uppgick för helåret till -0,28 (-0,15) SEK och efter utspädning till -0,28 (-0,15) SEK.
  Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2023.

Lomma 31 januari 2024

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2024 den 31 januari kl 11.30.

Presentationen sker på engelska via följande länk; https://youtube.com/live/CSZTReaXN1U

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46 (0)706-25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 08:18 CET.

_______________________________________________________________________

Ladda ner som PDF