NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Fakta om plast

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiska eller halvsyntetiska material som är uppbyggda av långa kedjor av kolväten; molekyler uppbyggda runt ett skelett av kolatomer. 

Variationsmöjligheterna är nästan oändligt stora för hur dessa kedjor kan byggas upp, och varje variant får, beroende på sin uppbyggnad, speciella egenskaper som skiljer sig från andra plaster. Denna variationsbredd gör plaster oerhört användbara i vårt moderna samhälle.

Två huvudgrupper

Plaster delas primärt upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Definitionen för en härdplast är att den efter härdning inte kan smältas eller omformas utan att förstöras. Med termoplast avses plaster som vid uppvärmning blir plastisk och som upprepade gånger kan övergå mellan fast och plastiskt tillstånd.

När det gäller specifika egenskaper och fördelar skiljer de båda typerna sig åt. Till härdplasternas styrkor hör utmärkta materialegenskaper när det gäller mekanisk resistens, samt värme- och kemikalieresistens. Till termoplasternas främsta fördelar hör överlägsen kostnadseffektivitet och snabba processer för massproduktion.

Inom plastindustrin har det länge funnits en önskan om att kunna förena de båda plasttypernas egenskaper och därigenom skapa en lösning som förenar goda materialegenskaper med en attraktiv ekonomi och en hög processbarhet. Här skapar Nexam Chemicals teknologi stora möjligheter.

Plasthistoria

Termen ”plast” har sin bakgrund i det faktum att alla plaster kan göras flytande eller ”plastiska” under tillverkningen. Själva ordet plast kommer från grekiskans “plastikos” som betyder lämplig för gjutning.

Plastens historia är längre än vad många tror. Det första försöket att framställa ett konstgjort material skedde redan 1530. I början av 1860-talet utvecklades det första konstgjorda plastmaterialet som kunde användas praktiskt, men det var först under 1920-talet som en plastindustri baserad på härdplaster började växa fram. Under andra världskriget drev resursbrist och behovet av nya produkter på utvecklingen av många nya plaster. Gemensamt för dessa nya plaster var att de var termoplaster, det vill säga sådana som efter att ha formats kan smältas ner igen och återanvändas. Nya råvaror i form av olja och gas började ersätta de traditionella, som var kol och cellulosa. Detta gjorde att plasterna blev billigare att tillverka, vilket fick till följd att användningen ökade i stor skala. Under 1960-talet introducerades polyeten och polypropen som idag är våra största volymplaster.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432