NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Vänligen skicka produkt- eller teknisk förfrågan till:

products@nexamchemical.com

NEXIMID® MHT-R

Nexam Chemical introducerar ett nytt harts som i första hand är avsett för användning inom flygindustrin, men också i den allmänna industrin och transportsektorn. Det nya hartset, NEXIMID® MHT-R, kan användas i volymproduktion av högtemperaturkompositer genom Resin Transfer Moulding (RTM).

NEXIMID® MHT-R är ett polyimidharts som baseras på Nexam Chemicals tvärbindare NEXIMID® 100 (PEPA) och Nexam Chemicals unika NEXIMID® 400 (EBPA) tillsammans med andra högtemperaturbeständiga monomerer.

Hartset har en unik kombination av positiva egenskaper såsom:

  • En hög mjukningstemperatur (Tg): från 330 °C och upp till 420⁰C via efterhärdning.
  • Mycket låg smältviskositet vid processtemperaturer: Möjliggör överlägsna processegenskaper. 

Den unika kombinationen av positiva egenskaper ovan gör det lämpligt för tillverkning av högtemperaturkompositer med RTM-teknik, vilket är gynnsamt både i ett tids- och kostnadsperspektiv för användarna.

NEXIMID® MHT-R i korthet

Nexam Chemical lanserar ett nytt lättbearbetat harts som främst är avsett att användas inom flyg- och rymdfartsindustrin. Andra områden, såsom maskintillverkningsindustrin, allmänna industrisektorn och transportsektorerna kommer också att kunna dra nytta av det här högkvalitativa materialet. Det nya hartset NEXIMID® MHT-R är avsett för små till mellanstora produktionsvolymer av högtemperaturkompositer via hartssprutpressning (Resin Transfer Moulding, RTM). Temperaturegenskaperna såsom Tg är överlägsna de flesta andra material och polyimider på marknaden. Bestämningen av de mekaniska egenskaperna pågår fortfarande och fler resultat väntas inom de kommande sex månaderna.

Sammansättning


NEXIMID® 100 (PEPA)

NEXIMID 400 EPBA
NEXIMID® 400 (EBPA)

NEXIMID® MHT-R är ett polyimidharts som baseras på Nexam Chemicals tvärbindare NEXIMID® 100 (PEPA) och Nexam Chemicals unika NEXIMID® 400 (EBPA) tillsammans med 6-FDA. 

Hartset är en ny produkt på marknaden och har en unik kombination av positiva egenskaper såsom:

  • Temperaturprestanda, med en hög mjukningstemperatur från 330 °C och upp till 420 ⁰C via efterhärdning.
  • Mycket låg smältviskositet vid processtemperaturer ger överlägsna processegenskaper.

Den unika kombinationen av de positiva egenskaperna ovan gör det lämpligt för tillverkning av högtemperaturkompositer med användning av RTM, vilket är gynnsamt både i ett tids- och kostnadsperspektiv för användarna.

Specifikation

Hartset tillhandahålls som ett mörkt bärnstensfärgat fast ämne, eller som ett ljusgult grovt pulver eller fast ämne vid rumstemperatur. Pulvret smälter vid mellan 100-120 °C och viskositeten är under 1 000 mPas. Härdningen inleds vid 320 °C och härdningsmaximum är vid 370 °C. Säkerhetsdatabladet kan beställas här.

Bearbetning

Processcykel
Bearbetningen av hartset i en process för hartssprutpressning illustreras i figur 1. NEXIMID® MHT-R-hartset är ett lättbearbetat harts tack vare den låga smältviskositeten, dess förmåga att tåla smälttemperaturer under härdningstemperaturen i en mycket lång tid utan att bilda en gel och de distinkta härdningsegenskaperna vid temperaturer omkring 370 °C. 

 


Figur 1. Exempel på processcykel för NEXIMID® MHT-R-hartset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturer för hartset under en produktionscykel:

  • Hartsets smälttemperatur: 200-250 °C
  • Påbörjan av tvärbindning: 320 °C
  • Tvärbindningstemperatur 370 °C 
  • Efterhärdningstemperatur 390-440 °C

Efterhärdningen utförs normalt som ett separat steg i ugn efter att delen har tagits ur formen.

Viskositet som funktion av temperatur för NEXIMID® MHT-R-hartset visas i figur 2. Viskositeten minskar kontinuerligt med ökande temperatur upp till temperaturer runt 250 °C och kvarstår under 600 mPas i temperaturintervallet mellan 250 °C och 320 °C. Över 320 °C ökar viskositeten på grund av kemisk reaktion/tvärbindning. 

 


Figur 2. Viskositet som en funktion av temperatur för NEXIMID® MHT-R-hartset

 

 

Efterhärdning (exempel):

Efterhärdningscykeln kan delas in i två steg. Syftet med steg 1 är att slutgiltigt härda alla oreagerade trippelbindningar som inte har reagerat i den inledande härdningen i processen. I det här steget används en inert N2-atmosfär eller vakuum tillsammans med en efterhärdningstemperatur på 400-440 °C.

I steg 2 är avsikten med det andra efterhärdningssteget att förbättra prestanda och öka beständigheten mot nedbrytning genom att icke-reagerade eller delvis reagerade trippelbindningar blockeras via användning av en syreinnehållande atmosfär (luft). Temperaturen ska vara densamma som i steg 1.

Bindemedel för fixering av förformade fibrer:
Reaktiva bindemedel för fixering av förformade fibrer finns tillgängliga. Bindemedlen är NEXIMID® A57 och A58.  A57 är ett enkelverkande bindemedel som reagerar med hartset och A58 är ett dubbelverkande bindemedel. Båda bindemedlen smälter vid en specifik temperatur, och vid kylning binder de samman förformen. Under bearbetning reagerar bindemedlen med hartset vid härdningen. Reaktionen är en extra reaktion, och inga flyktiga ämnen bildas under den här processen. 

Hartsegenskaper

Viskositet vid olika temperaturer
I figur 2 visas skjuvningsviskositeten som en funktion av temperatur. Temperaturrampningen som användes vid karakteriseringen var 5 ⁰C/min.

Geltid
Geltidsmätningar för NEXIMID® MHT-R vid 330 °C.


Figur 3. Bestämning av gelpunkt

Från diagrammet i figur 3 kan geltiden bestämmas som korsningspunkten där den elastiska komponenten blir större än den viskösa komponenten. Detta sker efter cirka 18 min (1 080 s). Gelbildning, enligt definitionen som anges i standarden, sker således vid den här temperaturen. Detta indikerar även att härdningsreaktionen för MHT-R-hartset långsamt inleds vid 330 °C. 

Fysikaliska egenskaper

Glastemperatur (Tg) för hartset innan efterhärdning är cirka 330 °C. Efter efterhärdningen ökar Tg från 330 °C upp till 420 °C eller däröver beroende på vilken efterhärdningscykel som används.

Exempel på hartsets potential med avseende på Tg-egenskaper:

 


Figur 4. Exempel på hartsets potential med avseende på Tg-egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekaniska egenskaper hos formade delar

Resultat från de första producerade testplattorna (inledande tester) där fibern T650/35 3K 309NTGP2 från Cytec användes indikerar att mekaniska prestanda med avseende på elasticitetsmodul och styrka uppmätt med draghållfasthetsmätningar ligger väl i nivå med andra högtemperaturspolyimidkompositer som använder samma fiber.

Referenser

[1] P Fernberg, G. Gong, P. Mannberg, Processing and properties of new polyimide composites with high temperature ability, June 2014.

[2] Processutveckling, tillverkning av testplatta och mekanisk testning har utförts av Swerea SICOMP i Piteå. 

NEXIMID® MHT-R  

 Produktdatablad NEXIMID MHT-R

Reaktionsmassa av 4,4'-(hexafluorisopropyliden)bisftalanhydrid och 4,4'-(1,2-etynyl)bisftalanhydrid och 4-fenyletynylftalanhydrid och 1,3-fenylendiamin.
Kemiskt namn:   Reaktionsmassa av 4,4'-(hexafluorisopropyliden)bisftalanhydrid och 4,4'-(1,2-etynyl)bisftalanhydrid och 4-fenyletynylftalanhydrid och 1,3-fenylendiamin
CAS-nr: Ej tillgängligt
Molmassa:  Ej tillämpligt (ämne med flera beståndsdelar)
Utseende:  Mörkt bärnstensfärgat fast ämne eller ljusgult pulver
Förpackning:  1, 5, 10 kg

     

 Specifikation

Egenskap

Uppmätt värde

Enhet

Metod

Massaförlust vid 300 °C

3-5

Viktprocent

TGA

  

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap

Uppmätt värde

Enhet

Metod

Mjukningstemperatur

100-120

°C

DSC

Viskositet

<1000 vid 290°C

cP

Reometri med parallella plattor


Produkttyp

Lågvisköst harts för hartssprutpressning.

Tillämpningsområden

Hartset är främst avsett för industriområden som flyg- och rymdfart, bilindustrin, tillverkningsindustrin, militärindustrin och tung industri. Några tillämpningsexempel är kompositmaterial för flygplan, ubåtar och papperstillverkningsmaskiner. 

Hantering och lagring

Obegränsad lagringstid vid rumstemperatur.

Säkerhet och gällande föreskrifter

NEXIMID MHT-R är ett icke infasat ämne med flera beståndsdelar som ännu inte har registrerats.

Fyll i uppgifterna nedan för att få ett säkerhetsdatablad (SDS) för NEXIMID® MHT-R. Din information är privat och konfidentiell och kommer vara i tryggt förvar hos Nexam Chemical.

Förnamn
Efternamn
Titel
Företag
Email
 

NEXIMID® MHT-R används i många industriområden. Här är några exempel.


Flyg- och rymdindustrin Fordonsindustrin Bygg- och anläggningsindustrin
     
Försvarsindustrin Tung industri  Energi

Kompositmaterial för flygindustrin (aerospace) U-båtar/marin försvarsindustri Pappermaskiner/tung industri
Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432