NEXAM CHEMICAL-aktien 18/10 17:29
Pris: 7.15  |   Förändring: -0.40 (-5.30%)

PRESSKONTAKT

Anders Spetz, CEO

 Tel: 0703–47 97 00

VD har ordet

Lund den 3 oktober 2016

Strategisk inriktning mot masterbatch som leveransform

I vårt fortsatta arbete mot marknaden så ser vi att det strategiska beslut som fattades, att leverera Nexam Chemicals teknologi till kunder i form av masterbatcher, var helt rätt. Under sommaren och tidig höst har vi därför lagt mycket fokus på att på noggrant utvärdera möjliga framtida tillverkare av masterbatcher. Vi har analyserat ett antal bolag utifrån deras kapacitet och förmåga. Därefter har vi gått in i djupare diskussioner med ett fåtal speciellt intressanta bolag som också fått provtillverka masterbatcher åt oss. Syftet har varit att lära känna dessa tillverkare bättre och validera deras produktionsprocesser och produktkvalitet. De masterbatcher som producerats har sedan använts för provkörningar ute hos våra kunder där resultaten överlag varit positiva. Som en konsekvens förs nu diskussioner med ett par av dessa tillverkare kring ett fördjupat strukturellt samarbete alternativt utvärderas ett förvärv.

Affärsuppdatering

Rör av polyeten

Steg för steg så rör vi oss framåt när det gäller leveranser av produkt till rörapplikationer baserade på polyeten. Hos vår befintliga kommersiella kund pågår nu en process som syftar till att öka vår leveranstakt genom att introducera Nexam Chemicals produkt till fler av denna kunds produktionsanläggningar. Parallellt så pågår tester med lovande resultat hos andra rörtillverkare.

Ambitionen är vidare att bredda vårt produkterbjudande ytterligare, detta baserat på den positiva respons vi fått från flera stora tillverkare av polyeten. Dessa aktörer levererar redan idag polyeten till rörproducenterna, men de är i behov av att uppgradera sin kvalitet. Nexam Chemicals produkter avsedda för polyeten kan nu anses färdigutvecklade och väl fungerande. Dock befinner de stora globala plasttillverkarna fortfarande i utvecklingsstadium och måste inkorporera våra produkter i sina produktrecept. Potentialen är mycket stor, men även om försäljningen kan förväntas ta fart i en relativ närtid, så ligger försäljning av stora volymer ett par år bort i tiden.

Skum av polyestrar, bl. a. PET

Som bekant så bearbetar vi alla marknadsledande skumtillverkare i världen. Efter att under en längre tid ha bedrivit nära samarbeten med dessa aktörer, så har vi lärt oss att respektive aktörs tillverkningsprocess skiljer sig åt. Vi måste med andra ord ”paketera” vår teknologi på ett unikt sätt för varje kund. Det faktum att vi nu så fokuserat jobbar med masterbatcher ger oss goda förutsättningar att leverera rätt produkt till respektive kund. De tekniska resultat vi nu uppnår är mycket goda och vi har koncept som ger våra kunder betydande egenskapsförbättringar som de har möjlighet att omsätta till konkreta värden genom att anpassa sina tillverkningsprocesser.

Högprestanda plaster

Antalet kunder som vi klassificerar som kommersiella enligt vår affärsmodell ökar stadigt. Försäljningsvolymerna är dock fortsatt relativt låga då den nödvändiga doseringen av NEXIMID® för effekt i kundens produkt är mycket låg. Det är naturligtvis positivt på sikt att vår produkt visat sig så effektiv, dock innebär det att det tar tid att bygga en betydande marknad. Högprestandaprodukterna kan appliceras i en mängd olika produkter och branscher vilket också gör att varje kunds behov av egenskapsförbättringar kan variera. Intresset är stort från ett antal företag som avser att utvärdera vår teknologi. Nya företag som vill prova våra produkter tillkommer hela tiden och tester körs igång. Dock tar varje utvärdering som bekant lång tid i anspråk från första test till kommersiell försäljning.

Utveckling

I dagarna hålls ett avslutande projektmöte inom det av Vinnova/EUROSTAR delfinansierade projektet rPET. Vid mötet kommer de företag som ingår i projektet att presentera sina resultat för representanter från bidragsgivande myndighet. Kortfattat kan konstateras att de tekniska resultaten från projektet är positiva och man har uppfyllt alla uppsatta projektmål.

I samarbete med en stor rörtillverkare så bedriver Nexam ett utvecklingsprojekt av en ny typ av rör. Resultaten är mycket lovande. Vid vår anläggning i Skottland har vi i anslutning till detta arbete utvecklat en ny tillverkningsprocess på en befintlig produkt i syfte att klara de miljökrav som vår samarbetspartner ställer. Utvärderingen av dessa försök pågår som bäst. Användningsområdena för olika rörkvaliteter är strikt reglerade och för varje ny kvalitet krävs det en myndighetscertifiering innan produkten kan lanseras på marknaden. Detta innebär att det, trots mycket goda resultat, tar tid innan en kommersiell lansering av denna nya kvalitet kan ske.

Organisation

Johan Arvidsson verkar sedan två månader tillbaks som försäljningschef för Nexam Chemical. Han har snabbt kommit in i verksamheten och aktiverat sitt breda nätverk av kontakter bland världens plasttillverkare. De direktingångar han har till dessa företag är ovärderliga för ett bolag av Nexam Chemicals storlek och öppnar de dörrar som krävs för att få sälja in en ny teknologi på en etablerad/konservativ marknad. Genom Johan har vår slimmade organisation blivit ännu mer effektiv. Nyckelfaktorer för oss är att vara välinformerade, lyhörda och ha korta beslutsvägar. Varje rekrytering är avgörande och vi avser att rekrytera ytterligare sälj- och marknadsresurser när vi identifierar rätt personer med rätt profil. Det faktum att vi sedan jag tillträdde i januari 2015 minskat antalet anställda har nu resulterat i att vi efter semestern flyttat till nya för oss bättre anpassade lokaler och en halvering av hyran.

Mässa - K 2016

Den 19 – 26 oktober pågår K 2016 i Düsseldorf, världens största mässa för plast- och gummiindustrin, som hålls var tredje år. Mässan har över 200 000 besökare från 120 länder. Vi kommer givetvis att vara på plats med flera av våra medarbetare för att träffa och göra affärer med befintliga och potentiella kunder samt knyta nya kontakter. Läs mer om mässan på K 2016.

Nyhetsbrev

Inom kort kommer vi publicera det första av ett framöver regelbundet återkommande nyhetsbrev där vi avser att beröra allt från hur organisationen arbetar till att beskriva specifika fallstudier runt kunder, teknik och applikationer, marknadstrender eller intressanta områden inom plastindustrin som är eller kan bli aktuella för Nexam Chemicals teknologier.

Anders Spetz

VD

--------------------------------------

Lund den 17 december 2015

Videointervju

VD Anders Spetz ger en lägesuppdatering över 2015 och blickar in i 2016 med utgångspunkt i Nexam Chemicals affärsutvecklingsmodell med tre fokusområden.

 

--------------------------------------

Lund den 9 oktober, 2015

Vår strategi på tre fokusområden ger resultat – första industriella orders vunna!

Jag vill såhär mitt emellan ordinarie rapporter och övriga pressmeddelanden kring materiella händelser ge en lägesuppdatering avseende verksamheten i Nexam Chemical.

Strategiskt fokus

Vår nya strategi med fokus på tre applikationsområden – rör av polyeten, skum av polyestrar samt högprestanda applikationer – ligger fast och utvecklingen följer den plan vi upprättat. Baserat på de positiva resultat vi erhållit avser vi nu att öka intensiteten i våra ansträngningar ytterligare. Vi har gått från ”proof of concept” inom samtliga tre applikationsområden till provkörningar ute hos kund i full skala och nu närmar vi oss industriell försäljning i samtliga. Ambitionen är att gå från minst en köpande kund per applikationsområde mot nästa delmål, minst fem kommersiella kunder per område.

Nästa fas i utvecklingen blir en expansion till ett större antal kunder och breddning av antalet applikationsområden. Detta kommer att kräva en anpassning av hur vi organiserar verksamheten, i syfte att möjliggöra en uppväxling av tillväxttakten. Utgångspunkten för denna fas är det utvecklingsarbete vi idag bedriver tillsammans med ett stort antal kunder med lovande resultat.

Affärsuppdatering

Rör av polyeten

Som tidigare kommunicerats så kan vi konstatera att Nexam Chemicals teknologi för att modifiera polyeten avsett för rörapplikationer fått sitt kommersiella genombrott. Tester har pågått och pågår parallellt inom flera olika användningsområden och hos flera kunder. Förutsättningarna för att få fler orders inom detta område relativt snart bedöms som goda.

Skum av polyestrar, bl. a. PET

Här pågår ett antal aktiviteter ute hos flera kunder, allt från försök i laboratorier till pilotkörningar och tester i fullskaleproduktion. Här har Nexam Chemicals teknologi visat sig vara utomordentligt effektiv redan vid mycket låg dosering. Vi utvecklar nu kontinuerligt vårt erbjudande till marknaden baserat på det värde våra produkter ger kunden. Även här kommer vi nu att prioritera en breddning av kundbasen.

Högprestanda applikationer

Vi tar nu in löpande order i industriell skala även om volymerna fortfarande är begränsade. En av våra kunder har lyckats kommersialisera en produkt, där NEXIMID® haft en avgörande betydelse. Detta inom ett applikationsområde relaterat till elektronikindustrin. Även inom detta område finns en stor potential att bredda kundbasen.

Från forskning till utveckling

Vår omfokusering mot mer applikationsrelaterad utveckling har lett till ett mer aktivt samarbete med en stor aktör inom specialkemi, Evonik. Vi har enats om att tillsammans bearbeta kunder inom polyimider, inom vårt högprestanda segment. Här kompletterar våra produkterbjudanden varandra på ett unikt sätt där man, genom att utnyttja bägge parters samverkande produkter, uppnår efterfrågade egenskaper hos plasten.

Arbetet i vårt plastapplikationslaboratorium bedrivs med fortsatt hög intensitet. Den utrustning vi har installerad lämpar sig bäst för utveckling inom polyeten och polyesterapplikationerna. Den mycket mer avancerade utvecklingen som bedrivs inom området högprestanda utförs i huvudsak hos våra kunder i deras specialiserade laboratorier.

Organisation

Som en del av det besparingsprogram som genomförts har de personalneddragningar som tidigare aviserats nu genomförts till fullo och våra kostnader minskar fortsatt jämfört med föregående år. Jag vill här passa på att tacka de fantastiska teamet på Nexam Chemical för enastående prestationer under omställningsperioden. Vi har lyckats höja aktivitetsnivå och resultat trots färre resurser.

Rekryteringen av en ny chef för teknisk service/teknisk försäljning går nu in i sin slutfas med selektering och djuputvärdering av utvalda slutkandidater.

På säljsidan pågår förhandlingar med ett flertal distributörer om uppdrag för Nexam Chemicals räkning.

Jag ser med tillförsikt fram emot att leverera på lagd strategi!

Anders Spetz

VD

 

--------------------------------------

Lund den 2 juli, 2015

Nexam Chemical på rätt väg!

Såhär i upptakten på semesterperioden så vill jag passa på att ge aktieägare och andra intressenter i Nexam Chemical en kort affärsuppdatering.

Strategiskt fokus

Sedan jag tillträdde som VD har ledning och styrelse som bekant förändrat verksamhetens strategiska inriktning. Vägen framåt, i syfte att utveckla Nexam Chemical till en kommersiell framgång, stavas FOKUS. Vi har under våren noggrant utvärderat våra affärsmöjligheter, prioriterat de bästa och matchat dessa med våra tillgångar och resurser. Det som kommunicerats under våren står fast - vårt fokus idag ligger på rör av polyeten (PE), skum av polyester (bl.a. PET) samt vårt high performance sortiment.

Affärsuppdatering

Vi kan konstatera att våra produkter möter ett stort intresse från marknaden inom våra utvalda fokusområden och det pågår nu fullskaletester och viss inledande försäljning inom prioriterade segment. Innan man drar för stora slutsatser av det ska man dock beakta att det tar tid för kunderna att utvärdera och anpassa sina kommersiella erbjudanden för att generera större volymförsäljning av slutprodukter innehållande Nexam Chemicals teknologi. I flera av de kundprojekt som pågår kan vi även konstatera att vårt specialistkunnande utgör en viktig del av affärsupplägget. En nyckelkomponent som är väsentlig för kommande utveckling är vår förmåga att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Vi har under vår och försommar introducerat flera formuleringar med ett attraktivt pris i förhållande till skapat kundvärde. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter inom högvolymsegmenten. Samtidigt har vi dock i ett par kundprojekt tvingats tillbaka till laboratoriet för att hitta lösningar till specifika kundutmaningar. Ett av dessa områden avser polypropen (PP) som vi nu avser att prioritera högt i vårt utvecklingsarbete, med målet att utveckla en kommersiellt fungerande lösning.

Från forskning till utveckling

Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vi på kort tid lyckats med en omställning från forskning på molekylär nivå till utveckling av applikationer där våra additiv ingår som en värdeskapande komponent för kunden. I vårt applikationslaboratorium i Lund pågår nu intensiva tester där vi simulerar kundernas produktion med NEXAMITE®-modifierade plaster. På så sätt underlättar vi för våra kunder att anpassa sina produktionsprocesser i syfte att maximera värdet av Nexam Chemicals teknologi.

Vidare så har vi under det första halvåret genomfört en större strukturförändring på utvecklings-sidan. Vi har konsoliderat alla forskningsaktiviteter till vår anläggning i Skottland och stängt vårt kemilaboratorium i Lund. Detta ger oss ett bättre resursutnyttjande och en tydligare fokusering där laboratoriet i Skottland står för all kemiutveckling och kvalitets-kontroll och verksamheten i Lund för all applikationsutveckling. Våra forskningsaktiviteter fokuseras nu på att förfina formuleringarna till polyeten och polyestrar. Det nyutvecklings-arbete som pågår inriktas främst mot att finna en effektivare formulering för PP (polypropen).

Besparingsprogram

Vårt besparingsprogram fortlöper helt enligt plan och vi ser redan positiva effekter av detta. De löpande kostnaderna har minskat, bl.a. som en effekt av stängning och flytt av kemilaboratoriet i Lund, reducerade externa kostnader för bl.a. rådgivare samt neddragning av personalstyrkan. Totalt har personalstyrkan i moder- och dotterbolag minskat med nio tjänster, främst inom administration och den långsiktiga forskningsverksamheten.

Organisation

Nu är CMO (marknadschef) Lars Öhrn på plats och han har startat sitt uppdrag i Nexam Chemical på ett föredömligt sätt, med rätt fokus och full fart med kundaktiviteter. Genom sin unika erfarenhet och sitt nätverk har han redan tillfört bolaget nya möjligheter.

Samtidigt avser vi att förstärka teamet med ytterligare säljkompetens och teknisk kundservice. Dessa rekryteringsprocesser har redan påbörjats.

Slutligen vill jag önska alla en skön sommar! Vi på Nexam Chemical håller öppet hela sommaren och våra projekt fortlöper kontinuerligt.

Nu gör vi affärer, framåt vill vi att de blir fler och större!

Anders Spetz

VD

 

Lund den 17 juni, 2015

Småbolagsdagen 2015

Nexam Chemical deltog den 8 juni 2015 i den av Aktiespararna och Redeye arrangerade Småbolagsdagen 2015. I länkarna nedan finns video från VD Anders Spetz' anförande samt PowerPoint-presentation.

Video från Småbolagsdagen 2015 

Presentation från Småbolagsdagen 2015 (ENG)

 

Lund den 19 mars, 2015

Hundra första dagarna med Nexam Chemical

De flesta som följer Nexam Chemical har helt säkert noterat att vi varit återhållsamma i vår kommunikation hittills i år. Det har varit en medveten hållning, där jag som ny VD i bolaget valt att utnyttja mina första hundra dagar, för att bilda mig en ordentlig uppfattning om verksamheten. Klart är att vi under förra året inte klarat av att leverera efter våra egna och andras förväntningar och då blir det extra viktigt att veta var vi står.

Precis som jag förväntat mig så kan jag nu konstatera att det finns mycket som fungerar väl. Glädjande nog är potentialen i vår teknologi, som en plattform för att skapa kundvärde, ett av dessa områden. Detta bekräftas gång på gång i de aktiviteter vi bedriver i samarbete med partners i syfte att komma ut på marknaden med våra första volymprodukter.

Jag måste dock också konstatera att det finns en hel del områden där jag inte alls är nöjd med våra insatser hittills och det är här vi nu kommer att fokusera framgent.

Jag har tillsammans med ledningsgruppen, lagt de senaste två månaderna på en grundlig genomlysning av hela verksamheten. Arbetet har genomförts utifrån såväl ett tekniskt som ett kommersiellt perspektiv. Vi har nu kommit till ett antal slutsatser vilka kommer att resultera i ett antal förändringar inom bolaget. Enkelt uttryckt så har verksamheten hittills fokuserat för mycket på utveckling av nya molekyler med spännande egenskaper och för lite på hur dessa skall appliceras för att skapa konkret värde ute hos våra kunder. Huvuddragen i de förändringar vi nu genomför är att vi går:

  • från en långsam, flerårig, affärsutvecklingscykel, inriktad primärt mot forsknings- och utvecklingskunder, till en snabbare, halvårslång, affärsutvecklingscykel, där vi bearbetar kunder inom konvertering, compoundering och återvinning av plast, dvs. vi breddar kundbasen genom att flytta oss längre fram i värdekedjan.

  • från en laboratorieverksamhet inriktad på att utveckla ny kemi och nya molekyler, till en mer konkret applikationsutveckling där kundnytta och kundvärde sätts i fokus.

  • från en organisation där merparten av resurserna arbetar med utveckling, till en organisation där en betydande del av resurserna allokeras mot försäljning och applikationssupport.

Vi bygger nu ett litet, men kompetent och motiverat team med kapacitet att driva kommersialiseringsprocessen i Nexam Chemical.

Som ett första steg i denna process är jag mycket nöjd och stolt över att Lars Öhrn nu valt att börja hos oss som vår nya CMO (Chief Marketing Officer). Lars kommer in i Nexam Chemical med en gedigen marknads- och säljerfarenhet från just den plastindustri som vi tänker bearbeta. Han har innehaft ett antal seniora roller inom såväl polymertillverkande som plastbearbetande företag. Han kommer närmast från Borouge i Abu Dhabi, där han verkat som Market Application Manager. Lars kunskaper och insikter om hur man genererar värde för kunden, och betydelsen av ett djupt applikationskunnande, kommer att driva vårt arbete i rätt riktning.

Vår NEXIMID®-affär utvecklas positivt inom högprestandapolymerer, särskilt för polyimider. Detta är dock en relativt liten marknad med begränsad volym- och lönsamhetspotential. Under innevarande år kommer vi därför att lägga mer resurser på att leverera ett starkt "proof of concept" för vår teknologi riktad mot prioriterade högvolymsegment. Ett första steg är kommersialisering av applikationer inom PE-rör, samt olika sorters film och skum, baserade på PET, PE och PP.

Parallellt med en omfokusering mot sälj och marknad, så pågår också en översyn av kostnaderna i bolaget. Tillsammans med ledningen har jag nu initierat ett kostnadsbesparingsprogram som märkbart kommer att sänka våra kostnader redan under innevarande år.

Som framgår, och här vill jag vara tydlig, så tycker jag att Nexam Chemical borde kommit längre än vad vi gjort när det gäller kommersialisering av vår teknologi. Vi har lagt för lite fokus på att i djupet analysera och värdera vårt kunderbjudande och vi har inte förmått att rikta våra resurser mot rätt marknadssegment. Vårt säljarbete har varit fragmenterat och på en för låg aktivitetsnivå. Med det sagt så är det alltid lätt att vara efterklok. Att utveckla Nexam Chemicals typ av affär tar tid, längre tid än vad vi tidigare trott och kommunicerat.

Med denna uppdatering hoppas jag ge Nexam Chemicals aktieägare och affärspartners en dagsaktuell bild av var Nexam Chemical står just nu. Jag vill också markera att mina hundra första dagar är över och att jag nu tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen har satt en tydlig agenda och aktivitetsplan framåt. Vi jobbar nu intensivt i syfte att visa våra kunder och andra intressenter att det med hjälp av Nexam Chemicals kemi går att skapa betydande kundvärde och därigenom även värde för alla oss som har intresse i Nexam Chemical!

Anders Spetz
VD

 

VD Anders Spetz ger en lägesuppdatering över 2015 och blickar in i 2016 med utgångspunkt i Nexam Chemicals affärsutvecklings-modell med tre fokusområden.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432