NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

IR-KONTAKT

Anders Spetz, CEO

Tel: 0703–47 97 00

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm

Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Definitioner

Med ”Nexam Chemical”, ”Nexam Chemical” eller ”Bolaget” avses koncernen bestående av Nexam Chemical Holding AB (publ) (org. nr. 556919-9432) och dess dotterbolag Nexam Chemical AB (org. nr. 556784-6711) samt Nexam Chemicals dotterbolag i Skottland, Nexam St. Andrews Ltd (org. nr. SC410830), med säte i Cupar, Skottland. Med ”First North” avses Nasdaq Stockholm First North. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB (org. nr. 556585-8074). Med ”FNCA” avses FNCA Sweden AB (org. nr. 559024-4876).

Viktig information till investerare

Varje investerare bör noga överväga de riskfaktorer som lämnas i Nexam Chemicals årsredovisningar och som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Nexam Chemical.

Framtidsinriktad information

Bolagets information kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Denna information kan inkludera uttalanden rörande Bolagets avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck kan indikera sådana uttalanden. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som kan framgå av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432